Obchodní podmínky


Provozovatel:
Kabr.cz s.r.o.
Jílová 240, 439 49 Staňkovice
IČ: 29146330
DIČ: CZ29146330

Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 43817.

1. Všeobecná ustanovení
Níže uvedené obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.kabr.cz (dále prodávající), a vymezují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.

2. Předmět smlouvy
Předmětem smlouvy jsou položky výslovně uvedené v objednávce (dále jen zboží). Veškeré zboží je jednoznačně identifikováno jeho názvem, barevným provedením a cenou.
Prodávající se zavazuje, že bude dodávat:

 • bezvadné zboží v souladu se specifikací nebo s vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží
 • vyhovující normám, předpisům a nařízením platným na území ČR


3. Objednání zboží
Zboží nabízené na www.kabr.cz je možné objednat prostřednictvím objednávkového formuláře e-shopu.

Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí. Takto vytvořená objednávka je vždy potvrzena automaticky odeslaným emailem. Kupní smlouva vytvořená v e-shopu vzniká okamžikem převzetí zboží.

Veškeré objednávky uskutečněné výše uvedenými způsoby jsou považovány za závazné.
Případné stornování nebo úpravu objednávky může kupující učinit e-mailem na adrese: obchod@kabr.cz.

Objednáním kupující stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami, které jsou k dispozici na www.kabr.cz, a že s nimi souhlasí.

V případě, že objednané zboží není dlouhodobě skladem nebo se již nevyrábí, bude kupující neprodleně ze strany prodávajícího kontaktován a bude s ním dohodnut další postup. Pokud kupující již zaplatil část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet v co nejkratším termínu.

Právní vztahy vzniklé uzavřením kupní smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku, zejména ustanoveními o uzavírání smluv za použití prostředků komunikace na dálku.

Kupující má právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží.

Pokud se kupující rozhodne pro odstoupení v této lhůtě, musí být splněny následující podmínky:

 • do 14 dní od převzetí zboží musí tuto skutečnost oznámit prodávajícímu, a to písemně dopisem nebo e-mailem na adresu obchod@kabr.cz
 • zboží musí být na náklady kupujícího doručeno, popř. zasláno na adresu skladu prodávajícího (ne na dobírku)
 • zboží by nemělo být poškozené a nemělo by jevit známky neodborného užívání nebo opotřebování
 • zboží by mělo být v původním obalu - v případě rozbalení původního obalu zboží, si prodávají vymezuje právo na účtování 40 % přirážky za uvedení zboží do původního stavu
 • zboží musí být kompletní včetně příslušenství a doprovodných dokumentů - v případě poškození zboží / zásilky přepravou kupující tuto zásilku nepřebírá a tuto informaci neprodleně sdělí prodávajícímu na mail obchod@kabr.cz

Po obdržení vráceného zboží vrátí prodávající do 14 dnů odpovídající částku předem dohodnutým způsobem. Bude-li zjištěno poškození zboží nebo jeho opotřebení, příp. bude zboží nekompletní, bude tato vrácená částka úměrně pokrácena.

V případě, že je zboží zakoupeno v rámci obchodní či podnikatelské činnosti, právo na odstoupení nevzniká.

V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebude prodávající akceptovat odstoupení od kupní smlouvy a zboží bude vráceno na náklady kupujícího zpět.

4. Cena a placení
Není-li v popisu zboží uvedeno jinak, platí cenová nabídka zboží vždy po dobu uveřejnění na www.kabr.cz.

K ceně zboží jsou připočítávány náklady na doručení - viz. bod č. 6.

5. Dodací lhůta
Dodací lhůta zboží označeného "Skladem" je zpravidla 1 - 5 pracovní dnů. Dodací lhůta může být přiměřeně k okolnostem prodloužena, jestliže je zpoždění způsobeno vyšší mocí nebo okolnostmi nezaviněnými prodávajícím (např. vyprodání zboží). V takových případech bude vždy kupující o delší dodací lhůtě neprodleně informován.

Kupující má možnost se o stavu vyřízení své objednávky informovat na emailové adrese obchod@kabr.cz.

6. Náklady na doručení
Přehled možných způsobů doručení zásilek a jejich ceny:

 • Přepravní společnost - Cena dopravy je kalkulována po odeslání objednávky na základě položek objednávky.
 • Osobní odběr - ZDARMA

Přehled možných způsobů platby a jejich ceny:

 • V případě doručení přepravní společností:
  • Platba kartou dopravci - ZDARMA
  • Platba v hotovosti dopravci - ZDARMA
 • V případě osobního odběru:
  • Platba kartou - ZDARMA
  • Hotově - ZDARMA

Doporučujeme, aby si kupující řádně prohlédl zboží při jeho přebírání. Bude-li zjištěno mechanické poškození obalu zboží, doporučujeme neprodleně zkontrolovat stav zboží a v případě jeho poškození sepsat záznam o poškození za přítomnosti dopravce. Odpovědnost za poškození v průběhu přepravy zboží nese dopravce. Kupující by měl o míře poškození zboží neprodleně informovat prodávajícího.

7. Reklamační řád

7.1. Odpovědnost za vady zboží a záruka

Kupující je povinen prohlédnout zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu výrobku, je kupující povinen zkontrolovat stav zboží a v případě poškození vyhotovit záznam o poškození za přítomnosti dopravce. Odpovědnost za poškození v průběhu přepravy nese dopravce, veškeré zboží je pojištěno. Na základě vyhotoveného záznamu bude zákazníkovi po uzavření škodní události s dopravcem poskytnuta přiměřená sleva nebo dodán nový výrobek. Podepsáním přepravního listu kupujícím, kupující souhlasí s jeho převzetím a stvrzujete, že dorazilo nepoškozené vinou dopravy. Na pozdější reklamce způsobené vinou dopravy nelze brát zřetel a budou zamítnuty. Kratší životnost výrobku nelze tedy považovat za vadu a nelze ji ani jako takovou reklamovat. Záruční doba všem osobám, používajícím výrobek pro účel podnikání nebo obchodu s daným výrobkem, není stanovena Občanským zákoníkem a stanovuje ji konkrétní dovozce nebo výrobce zboží. Záruční doba v délce 30 dní je určena pro koncové zákazníky, nikoliv pro firmy (nákup na IČO). V případě, že zboží při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (tzv. rozpor s kupní smlouvou), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu zboží uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny zboží nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí zboží, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze zboží nebo pokud se neprokáže opak.

V případě rozporu zboží se smlouvou má spotřebitel nárok na tzv. zjednání nápravy a to:

 • přiměřeným snížením kupní ceny
 • náhradním dodáním zboží
 • odstoupením od kupní smlouvy

Nejprve může spotřebitel požadovat u prodávajícího bezplatnou opravu nebo bezplatné náhradní dodání spotřebního zboží. Kupující má právo na výměnu zboží jen tehdy, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné. O tom, zda je vada úměrná, rozhodne autorizované servisní středisko a to formou písemného posouzení této vady. V tomto případě bude zboží vyměněno za stejný kus, případně vrácena již zaplacená částka zpět. V případě, že není reklamované zboží osobně předáno k reklamaci prodávajícímu, je kupující odpovědný za přepravu a případné škody při ní způsobené. K přepravě reklamovaného zboží používejte odpovídající obaly, aby nedošlo k poškození zboží při přepravě. Přesto i v případě poškození nese plnou odpovědnost kupující a na jeho náklady bude poškozené zboží zasláno zpět, jelikož reklamace na základě mechanického poškození není uznatelná. Zásilka by měla být pojištěna.

7.2. Postup reklamace

Při uplatňování reklamace dodržujte následující chronologický postup:

Vystavte písemnou reklamaci, kde uvedete zejména typ výrobku, číslo prodejního dokladu a popis závady. Formulář je k dipozici u prodávajícího. Do 5-ti pracovních dní Vám budou zaslány informace o dalším postupu (adresa, kam zašlete reklamované zboží).

Zašlete zboží na adresu Kabr.cz s.r.o., Jílová 240, 439 49 Staňkovice spolu s kopií písemné reklamace. Zboží zasílejte v odpovídajícím obalu nebo vyhovujícím přepravním obalu, jinak neručíme za případné mechanické poškození při přepravě zboží do sídla naší provozovny. Při osobním podání reklamace je nutné zboží předat v odpovídajícím obalu zajišťující bezpečný transport. V opačném případě prodávající neručí za případné mechanické poškození při přepravě zboží.

7.3. Neoprávněná reklamace zboží

V případě neoprávněné reklamce bude kupujícímu (reklamujícímu) účtován manipulační poplatek 500 Kč. Manipulační poplatek zahrnuje náklady na dopravu, manipulaci a náklady na uskladnění reklamovaného zboží.

Za oprávněnou reklamaci nelze považovat následující případy:

 • přirozená nebo kondenzovaná vlhkost, která vyplývá z přirozené povahy suroviny (uhlí, koks)
 • váhový úbytek způsobený dlouhodobým nevhodným skladováním (uhlí, koks mají v okamžiku balení vždy větší hmostnost, než je uvedeno na obalu, určité procento vody je přirozenou povahou těchto surovin, která zajišťuje správné hoření a ne jejich vadou, viz technické specifikace jednotlivých produktů, viz Produktové listy)
 • část výrobků v balení byla rozlomena na dvě poloviny (u dřevěných briket),
 • šupinatost povrchu výrobku,
 • nerovné zakončení a drolení konců výrobku (je dáno technologií výroby),
 • různé odstíny výrobku v případě použitého stejného materiálu, ze kterého je výrobek vyroben, je dáno přírodní povahou výrobku,
 • různá váha jednotlivých kusů výrobku v balení, odchylka je uvedena na etiketě výrobku,
 • drobná mechanická poškození obalu výrobku, která nemají vliv na kvalitu výrobku.

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz, příp. https://www.coi.cz/informace-o-adr/.

Kupující může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese: https://ec.europa.eu/consumers/odr/.

8. Ochrana osobních údajů
Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího. Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Osobní údaje kupujícího jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje kupujícího prodávající nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje kupujícího předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží a Heureka, které se předávají informace za účelem odeslání dotazníku spokojenosti. Kupující souhlasí s následným zasláním dotazníku od Heuréky.

V souvislosti s Nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27.dubna 2016, obecného nařízení o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů prodávající prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů kupujícího a zároveň prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

Kupující potvrzuje, že se seznámil s ochranou osobních údajů prodávajícího a dává souhlas se zpracováním osobních údajů.
Celé prohlášení je k dispozici zde.

9. EET
Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin. Tržby eviduje prodávající v běžném režimu.

10. Závěrečná ustanovení
Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném v obchodě www.kabr.cz v den uskutečnění objednávky tehdy, není-li mezi účastníky písemně dohodnuto něco jiného.

Platné od 1. 11. 2021.
Aktualizace 1. 11. 2021.